+91 92058 25951 merijeevankahani@gmail.com

Visvesvaraya

Who is Visvesvaraya ? Vishwakarma of modern India, the great engineer Dr. Vishveshvaraya (Mokshagundam Visvesvaraya) was born on 15 September 1861 in the village of Chick Ballapur in Kolar district, Karnataka. His father Srinivasa Shastri was a high-quality...